NGÀY BAO LÔ KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Click vào lấy số ngay
22/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 24 TRÚNG LÔ 1305 NGƯỜI
21/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 84 TRÚNG LÔ 1185 NGƯỜI
20/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 19 TRÚNG LÔ 1090 NGƯỜI
18/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 14 TRÚNG LÔ 1072 NGƯỜI
17/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 73 TRÚNG LÔ 1061 NGƯỜI
16/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 05 TRÚNG LÔ 1867 NGƯỜI
15/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 72 TRƯỢT LÔ 760 NGƯỜI
14/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 75 TRÚNG LÔ 529 NGƯỜI
13/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 22 TRÚNG LÔ 502 NGƯỜI
12/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 34 TRÚNG LÔ 902 NGƯỜI
11/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 18 TRÚNG LÔ 690 NGƯỜI
10/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 83 TRÚNG LÔ 991 NGƯỜI
09/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 70 TRÚNG LÔ 791 NGƯỜI
08/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 35 TRÚNG LÔ 571 NGƯỜI
07/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 95 TRÚNG 95 3122 NGƯỜI
09/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 30 TRÚNG 3127 NGƯỜI
08/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 45 TRÚNG 3125 NGƯỜI
07/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 95 TRÚNG 95 3122 NGƯỜI
06/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 49 TRÚNG 49 1422 NGƯỜI
05/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 74 TRÚNG LÔ 3218 NGƯỜI
04/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 99 TRÚNG LÔ 1215 NGƯỜI
03/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 15 LỖI HỆ THỐNG 2319 NGƯỜI
02/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 10 TRÚNG LÔ 3214 NGƯỜI
01/10/2019 HĐXS BÁO SỐ: 96 TRÚNG LÔ 2214 NGƯỜI
30/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 46 TRÚNG LÔ 2110 NGƯỜI
29/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 43 TRÚNG LÔ 3242 NGƯỜI
28/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 12 TRÚNG LÔ 1200 NGƯỜI
27/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 99 TRÚNG 3152 NGƯỜI
26/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 98 TRÚNG LÔ 98 3259 NGƯỜI
25/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 49 TRÚNG LÔ 49 2959 NGƯỜI
24/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 87 TRÚNG LÔ 87x2 2579 NGƯỜI
BẢO TRÌ
08/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 79 TRÚNG LÔ 79x2 2779 NGƯỜI
07/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 76 TRÚNG LÔ 76 3734 NGƯỜI
06/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 06 TRÚNG LÔ 2744 NGƯỜI
05/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 10 TRÚNG LÔ 1734 NGƯỜI
04/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 42 TRÚNG LÔ 2730 NGƯỜI
03/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 77 TRÚNG LÔ 2725 NGƯỜI
02/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 16 TRÚNG LÔ 3132 NGƯỜI
01/09/2019 HĐXS BÁO SỐ: 68 TRÚNG LÔ 3150 NGƯỜI
31/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 72 TRÚNG LÔ 3230 NGƯỜI
30/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 40 TRÚNG LÔ 3210 NGƯỜI
29/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 24 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 2150 NGƯỜI
28/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 99TRÚNG LÔ 2 NHÁY6100 NGƯỜI
27/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 47LỖI MÁY CHỦ1016 NGƯỜI
26/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 67 TRÚNG LÔ 1 NHÁY 3320 NGƯỜI
25/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 37LỖI MÁY CHỦ1017 NGƯỜI
24/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 45TRÚNG LÔ 2 NHÁY4013 NGƯỜI
23/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 54LỖI MÁY CHỦ4017 NGƯỜI
22/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 40TRÚNG LÔ 2 NHÁY3241 NGƯỜI
21/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 50TRÚNG LÔ 3 NHÁY7024 NGƯỜI
20/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 84TRÚNG LÔ 3 NHÁY6100 NGƯỜI
19/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 97TRÚNG LÔ 2 NHÁY9060 NGƯỜI
18/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 18TRÚNG LÔ 1 NHÁY8069 NGƯỜI
17/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 98TRÚNG LÔ 2 NHÁY7416 NGƯỜI
16/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 03TRÚNG LÔ 2 NHÁY6163 NGƯỜI
15/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 21TRÚNG LÔ 2 NHÁY8011 NGƯỜI
14/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 63TRÚNG LÔ 3 NHÁY9311 NGƯỜI
13/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 76TRÚNG LÔ 2 NHÁY7611 NGƯỜI
12/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 59TRÚNG LÔ 2 NHÁY8061 NGƯỜI
11/08/2019HĐXS BÁO SỐ: 72TRÚNG LÔ 2 NHÁY4862 NGƯỜI
10/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 65 TRÚNG LÔ 4 NHÁY 9432 NGƯỜI
09/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 44 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 6400 NGƯỜI
08/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 08 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 6080 NGƯỜI
07/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 07 TRÚNG LÔ 9809 NGƯỜI
06/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 47 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 8023 NGƯỜI
05/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 91 TRÚNG LÔ 3 NHÁY 9286 NGƯỜI
04/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 52 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 9232 NGƯỜI
03/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 37 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 9005 NGƯỜI
02/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 79 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 8030 NGƯỜI
01/08/2019 HĐXS BÁO SỐ: 56 TRÚNG LÔ 2 NHÁY 8012 NGƯỜI
31/07/2019 HĐXS BÁO SỐ: 89 TRÚNG LÔ 8005 NGƯỜI
LÝ DO BẢO MẬT KẾT QUẢ TỪ TỔNG
NÊN CHỈ THỐNG KÊ ÍT NGÀY GẦN NHẤT
(Vào thiết lập để thay đổi tên)

-Nhập mã:
Chrome 77.0.386: Chuan
Cách đây 9 tháng