NGÀY LẤY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ NGƯỜI CHƠI
NHẬN SỐ Figure 1: Số Lô Cực ChuẩnFigure 2: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 3: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 4: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng
22/05/2020 LÔ 37 TRÚNG 60 NGƯỜI
21/05/2020 LÔ 79 TRÚNGx2 58 NGƯỜI
20/05/2020 LÔ 34 TRƯỢT 58 NGƯỜI
19/05/2020 LÔ 75 TRÚNG 54 NGƯỜI
18/05/2020 LÔ 83 TRÚNG 54 NGƯỜI
17/05/2020 LÔ 96 TRÚNG 53 NGƯỜI
16/05/2020 LÔ 71 TRÚNG 53 NGƯỜI
15/05/2020 LÔ 61 TRÚNG 5`NGƯỜI
14/05/2020 LÔ 04 TRÚNG 49 NGƯỜI
13/05/2020 LÔ 64 TRÚNG 48 NGƯỜI
12/05/2020 LÔ 86 TRƯỢT 47 NGƯỜI
11/05/2020 LÔ 73 TRÚNG 46 NGƯỜI
10/05/2020 LÔ 34 TRÚNG 45 NGƯỜI
09/05/2020 LÔ 98 TRÚNG 45 NGƯỜI
08/05/2020 LÔ 95 TRÚNG 43 NGƯỜI
07/05/2020 LÔ 92 TRÚNG 43 NGƯỜI
06/05/2020 LÔ 41 TRÚNG 42 NGƯỜI
05/05/2020 LÔ 26 TRÚNG 41 NGƯỜI
04/05/2020 LÔ 30 TRÚNG 43 NGƯỜI
03/05/2020 LÔ 07 TRÚNG 41 NGƯỜI
02/05/2020 LÔ 84 TRÚNG 38 NGƯỜI
01/05/2020 LÔ 25 TRÚNG 32 NGƯỜI
30/04/2020 LÔ 40 TRÚNG 49 NGƯỜI
31/04/2020 LÔ 10 TRÚNG 48 NGƯỜI
30/04/2020 LÔ 02 TRÚNG 48 NGƯỜI
29/04/2020 LÔ 40 TRÚNG 48 NGƯỜI
28/04/2020 LÔ 68 TRÚNG 47 NGƯỜI
27/04/2020 LÔ 16 TRÚNG 46 NGƯỜI
26/04/2020 LÔ 19 TRÚNG 45 NGƯỜI
25/04/2020 LÔ 35 TRƯỢT 43 NGƯỜI
24/04/2020 LÔ 58 TRÚNG 43 NGƯỜI
23/04/2020 LÔ 23 TRÚNG 42 NGƯỜI
BAO TRI
29/03/2020 LÔ 13 TRÚNG 41 NGƯỜI
28/03/2020 LÔ 28 TRÚNG 39 NGƯỜI
27/03/2020 LÔ 62 TRÚNG 38 NGƯỜI
26/03/2020 LÔ 01 TRƯỢT 35 NGƯỜI
25/03/2020 LÔ 94 TRƯỢT 35 NGƯỜI
24/03/2020 LÔ 20 TRÚNG 36 NGƯỜI
23/03/2020 LÔ 15 TRÚNG 35 NGƯỜI
22/03/2020 LÔ 00 TRÚNG 34 NGƯỜI
21/03/2020 LÔ 26 TRÚNG 33 NGƯỜI
20/03/2020 LÔ 36 TRÚNG 32 NGƯỜI
19/03/2020 LÔ 16 TRÚNG 33 NGƯỜI
18/03/2020 LÔ 16 TRÚNG 33 NGƯỜI
17/03/2020 LÔ 87 TRƯỢT 35 NGƯỜI
16/03/2020 LÔ 02 TRÚNG 39 NGƯỜI
15/03/2020 LÔ 56 TRÚNG 36 NGƯỜI
14/03/2020 LÔ 16 TRÚNG 35 NGƯỜI
13/03/2020 LÔ 25 TRƯỢT 37 NGƯỜI
12/03/2020 LÔ 87 TRƯỢT 35 NGƯỜI
11/03/2020 LÔ 29 TRÚNGx2 31 NGƯỜI
10/03/2020 LÔ 96 TRÚNG 27 NGƯỜI
09/03/2020 LÔ 80 TRÚNG 26 NGƯỜI
08/03/2020 LÔ 29 TRÚNG 23 NGƯỜI
07/03/2020 LÔ 67 TRƯỢT 25 NGƯỜI
06/03/2020 LÔ 98 TRÚNG 23 NGƯỜI
05/03/2020 LÔ 91 TRÚNG 21 NGƯỜI
04/03/2020 LÔ 91 TRƯỢT 19 NGƯỜI
03/03/2020 LÔ 98 TRÚNG 19 NGƯỜI
02/03/2020 LÔ 69 TRƯỢT 18 NGƯỜI
01/03/2020 LÔ 81 TRÚNG 16 NGƯỜI
29/02/2020 LÔ 89 TRÚNG 15 NGƯỜI
28/02/2020 LÔ 92 TRƯỢT 13 NGƯỜI
27/02/2020 LÔ 83 TRÚNG 13 NGƯỜI
26/02/2020 LÔ 26 TRƯỢT 10 NGƯỜI
25/02/2020 LÔ 81 TRƯỢT 12 NGƯỜI
24/02/2020 BẢO TRÌ BẢO TRÌ BẢO TRÌ
23/02/2020 LÔ 35 TRƯỢT 48 NGƯỜI
22/02/2020 LÔ 26 TRƯỢT 48 NGƯỜI
21/02/2020 LÔ 71 TRƯỢT 47 NGƯỜI
20/02/2020 LÔ 91 TRÚNG 45 NGƯỜI
19/02/2020 LÔ 63 TRƯỢT 41 NGƯỜI
18/02/2020 LÔ 94 TRƯỢT 43 NGƯỜI
17/02/2020 LÔ 10 TRÚNG 41 NGƯỜI
16/02/2020 LÔ 93 TRÚNG 40 NGƯỜI
15/02/2020 LÔ 97 TRƯỢT 53 NGƯỜI
14/02/2020 LÔ 87 TRƯỢT 65 NGƯỜI
13/02/2020 LÔ 71 TRƯỢT 67 NGƯỜI
12/02/2020 LÔ 81 TRÚNG 81 65 NGƯỜI
11/02/2020 LÔ 68 TRÚNG LÔ 63 NGƯỜI
10/02/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 61 NGƯỜI
09/02/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 60 NGƯỜI
08/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 56 NGƯỜI
07/02/2020 LÔ 88 TRƯỢT LÔ 51 NGƯỜI
06/02/2020 LÔ 81 TRƯỢT LÔ 51 NGƯỜI
05/02/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ 49 NGƯỜI
04/02/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 48 NGƯỜI
03/02/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 46 NGƯỜI
02/02/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔx3 45 NGƯỜI
01/02/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
31/01/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
30/01/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
29/01/2020 LÔ 12 TRƯỢT LÔ 40 NGƯỜI
28/01/2020 LÔ 26 TRÚNG LÔ 35 NGƯỜI
NGHỈ TẾT
19/01/2020 LÔ 52 Trượt 435 NGƯỜI
17/01/2020 LÔ 97 TRÚNG LÔ 421 NGƯỜI
16/01/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
15/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
14/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
13/01/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 457 NGƯỜI
12/01/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
11/01/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
10/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 285 NGƯỜI
09/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
08/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 353 NGƯỜI
07/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
06/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
05/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
04/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 417 NGƯỜI
03/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 267 NGƯỜI
02/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
01/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/12/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 354 NGƯỜI
30/12/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
29/12/2019 LÔ 61 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
28/12/2019 LÔ 96 TRÚNG LÔ 108 NGƯỜI
27/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
26/12/2019 LÔ 74 TRÚNG LÔ 336 NGƯỜI
25/12/2019 LÔ 59 TRÚNG LÔ 481 NGƯỜI
24/12/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
23/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
22/12/2019 LÔ 27 TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
21/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 196 NGƯỜI
20/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
19/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 224 NGƯỜI
18/12/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 218 NGƯỜI
17/12/2019 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 109 NGƯỜI
16/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
15/12/2019 LÔ 15 TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
14/12/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 436 NGƯỜI
13/12/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
12/12/2019 LÔ 69 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
10/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
09/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
08/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
07/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 367 NGƯỜI
06/12/2019 LÔ 30 TRÚNG LÔ 350 NGƯỜI
05/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
04/12/2019 LÔ 04 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
03/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
02/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
01/12/2019 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 303 NGƯỜI
30/11/2019 LÔ 79 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
29/11/2019 LÔ 65 TRÚNG LÔ 430 NGƯỜI
28/11/2019 LÔ 32 TRÚNG LÔ 602 NGƯỜI
27/11/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 562 NGƯỜI
26/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 486 NGƯỜI
25/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
24/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 519 NGƯỜI
23/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 522 NGƯỜI
22/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 719 NGƯỜI
21/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 761 NGƯỜI
20/11/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 612 NGƯỜI
19/11/2019 LÔ 58 TRÚNG 789 NGƯỜI
18/11/2019 LÔ 42 TRÚNG 750 NGƯỜI
17/11/2019 LÔ 71 TRÚNG 695 NGƯỜI
16/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 1538 NGƯỜI
15/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 1103 NGƯỜI
14/11/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 1910 NGƯỜI
13/11/2019 LÔ 67 TRÚNG LÔ 1013 NGƯỜI
12/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 1092 NGƯỜI
11/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 1017 NGƯỜI
10/11/2019 LÔ 33 TRÚNG LÔ 1012 NGƯỜI
09/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 1022 NGƯỜI
08/11/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 1013 NGƯỜI
07/11/2019 LÔ 07 TRÚNG LÔ 1213 NGƯỜI
06/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 1021 NGƯỜI
05/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 950 NGƯỜI
04/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 902 NGƯỜI
03/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 1042 NGƯỜI
02/11/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 809 NGƯỜI
01/11/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 1820 NGƯỜI
31/10/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 1982 NGƯỜI
30/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 2820 NGƯỜI
29/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 1022 NGƯỜI
28/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 1281 NGƯỜI
27/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 1028 NGƯỜI
26/10/2019 LÔ 60 TRƯỢT LÔ 901 NGƯỜI
25/10/2019 LÔ 21 TRÚNG LÔ 1289 NGƯỜI
24/10/2019 LÔ 20 TRÚNG LÔ 2890 NGƯỜI
23/10/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2885 NGƯỜI
22/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2882 NGƯỜI
21/10/2019 LÔ 88 TRÚNG LÔ 2880 NGƯỜI
20/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2878 NGƯỜI
19/10/2019 LÔ 84 TRÚNG LÔ 2875 NGƯỜI
18/10/2019 LÔ 37 TRÚNG LÔ 2870 NGƯỜI
17/10/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 2868 NGƯỜI
16/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2865 NGƯỜI
15/10/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 2862 NGƯỜI
14/10/2019 LÔ 79 TRÚNG LÔ 2860 NGƯỜI
13/10/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 2857 NGƯỜI
12/10/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 2855 NGƯỜI
11/10/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 2850 NGƯỜI
10/10/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 2848 NGƯỜI
09/10/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 2843 NGƯỜI
08/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2835 NGƯỜI
07/10/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 2832 NGƯỜI
06/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2828 NGƯỜI
05/10/2019 LÔ 13 TRÚNG LÔ 2825 NGƯỜI
04/10/2019 LÔ 46 TRÚNG LÔ 2821 NGƯỜI
03/10/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 2815 NGƯỜI
02/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2814 NGƯỜI
01/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2812 NGƯỜI
30/09/2019 LÔ 14 TRÚNG LÔ 2810 NGƯỜI
29/09/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 2805 NGƯỜI
28/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2800 NGƯỜI
27/09/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 2796 NGƯỜI
26/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 2792 NGƯỜI
25/09/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 2790 NGƯỜI
24/09/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 2788 NGƯỜI
23/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2785 NGƯỜI
22/09/2019 LÔ 72 TRÚNG LÔ 2781 NGƯỜI
21/09/2019 LÔ 62 TRÚNG LÔ 2780 NGƯỜI
20/09/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 2778 NGƯỜI
19/09/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2775 NGƯỜI
18/09/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2772 NGƯỜI
17/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 2768 NGƯỜI
16/09/2019 LÔ 24 TRÚNG LÔ 2765 NGƯỜI
15/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2763 NGƯỜI
14/09/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 2758 NGƯỜI
13/09/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 2755 NGƯỜI
12/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2750 NGƯỜI
11/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2748 NGƯỜI
10/09/2019 LÔ 12 TRÚNG LÔ 2745 NGƯỜI
09/09/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 2743 NGƯỜI
08/09/2019 LÔ 53 TRÚNG LÔ 2742 NGƯỜI
07/09/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 2740 NGƯỜI
06/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2738 NGƯỜI
05/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2734 NGƯỜI
04/09/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 2730 NGƯỜI
03/09/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 2725 NGƯỜI
31/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2720 NGƯỜI
30/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2718 NGƯỜI
29/08/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2715 NGƯỜI
28/08/2019 LÔ 92 TRÚNG LÔ 2711 NGƯỜI
27/08/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 2710 NGƯỜI
26/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2705 NGƯỜI
25/08/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2702 NGƯỜI
24/08/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 2700 NGƯỜI
23/08/2019 LÔ 34 TRÚNG LÔ 2697 NGƯỜI
22/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2695 NGƯỜI
21/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2692 NGƯỜI
20/08/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2690 NGƯỜI
19/08/2019 LÔ 17 TRÚNG LÔ 2688 NGƯỜI
18/08/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2680 NGƯỜI
17/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2668 NGƯỜI
16/08/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
15/08/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2660 NGƯỜI
14/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2663 NGƯỜI
13/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
02/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
01/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC
CHÚC AE PHÁT TÀI PHÁT LỘC