NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
LẤY NGAY 
18/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG 84
17/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 67
16/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRÚNG 22
15/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRÚNG 01
14/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG 15
13/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRƯỢT 18
12/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG 51
11/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG 24
10/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 49
09/03/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG 73
08/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
07/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG 68
06/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRƯỢT 54
05/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG 91
04/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
03/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
02/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG 87
01/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 35
29/02/2020 ĐẦU 7 ĐÍT 5 TRÚNG 05
28/02/2020 ĐẦU 8 ĐÍT 3 TRÚNG 82
27/02/2020 ĐẦU 2 ĐÍT 3 TRÚNG 22
26/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 6 TRÚNG 46
25/02/2020 ĐẦU 2 ĐÍT 3 TRÚNG 22
26/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 6 TRÚNG 46
25/02/2020 ĐẦU 0 ĐÍT 5 TRƯỢT 76
24/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 9 TRÚNG 09
23/02/2020 ĐẦU 6 ĐÍT 2 TRƯỢT 44
22/02/2020 ĐẦU 4 ĐÍT 9 TRÚNG 47
21/02/2020 ĐẦU 8 ĐÍT 2 TRÚNG 89
20/02/2020 ĐẦU 0 ĐÍT 5 TRÚNG 04
19/02/2020 ĐẦU 9 ĐÍT 5 TRÚNG 98
18/02/2020 ĐẦU 4 ĐÍT 5 TRƯỢT 16
17/02/2020 ĐẦU 1 ĐÍT 3 TRÚNG 17
16/02/2020 ĐẦU 9 ĐÍT 6 TRÚNG 76
15/02/2020 ĐẦU 3 ĐÍT 9 TRƯỢT 17
14/02/2020 ĐẦU 7 ĐÍT 5 TRÚNG 55
13/02/2020 ĐẦU 3 ĐÍT 8 TRÚNG 32
LẤY NGAY CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI
12-02-2020 MỞ GÓI HOÀN THÀNH
ĐÃ LƯU