NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
LẤY NGAY 
28/08/2020Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đầu 4
27/08/2020Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đầu 9
26/08/2020Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đầu 8
25/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đuôi 9
24/08/2020Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đuôi 6
23/08/2020Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đầu 4
22/08/2020Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đuôi 5
21/08/2020Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đuôi 4
20/08/2020Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đuôi 0
19/08/2020Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
18/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đầu 3: 37
17/08/2020Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đuôi 8
16/08/2020Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đầu 4
15/08/2020Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đuôi 0
14/08/2020Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đầu 1
13/08/2020Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đầu 5
12/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt
11/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đuôi 8
10/08/2020Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng 28
09/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đầu 3
08/08/2020Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đuôi 8
07/08/2020Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đầu 1
06/08/2020Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đầu 7
05/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
04/08/2020Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đầu 1
03/08/2020Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng 36
02/08/2020Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đuôi 1
01/08/2020Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
31/07/2020Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt
30/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
29/07/2020Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
28/07/2020Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt
27/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
26/07/2020Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
25/07/2020Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng 08
24/07/2020Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
23/07/2020Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đầu 9
22/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
21/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
20/07/2020Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt
19/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
18/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng 86
17/07/2020Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đầu 1
16/07/2020Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
15/07/2020Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đầu 0
14/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đầu 8
13/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
12/07/2020Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đuôi 0
11/07/2020Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng 16
10/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
09/07/2020Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đầu 9
08/07/2020Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đầu 8
07/07/2020Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đầu 6
06/07/2020Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đuôi 0
05/07/2020Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
04/07/2020Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
03/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đầu 2
02/07/2020Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đầu 2
01/07/2020Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng 35
30/06/2020Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng 29
29/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đuôi 0
28/06/2020Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đầu 5
27/06/2020Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt
26/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt
25/06/2020Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đuôi 2
24/06/2020Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
23/06/2020Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đuôi 2
22/06/2020Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đuôi 7
21/06/2020Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đầu 2
20/06/2020Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
19/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng 30
18/06/2020Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng 89
17/06/2020Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
16/06/2020Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đuôi 2
15/06/2020Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
14/06/2020Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đầu 7
13/06/2020Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đầu 6
12/06/2020Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đầu 0
11/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng 34
10/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đầu 3
09/06/2020Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
08/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
07/06/2020Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt
06/06/2020Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
05/06/2020Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt
04/06/2020Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
03/06/2020Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
02/06/2020Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
01/06/2020Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
31/05/2020Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
30/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
29/05/2020Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đuôi 4
28/05/2020Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
27/05/2020Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
26/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
25/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt
24/05/2020Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng 79
23/05/2020Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đuôi 1
22/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng 98
21/05/2020Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đuôi 8
20/05/2020Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng 65
19/05/2020Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng 00
18/05/2020Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng 54
17/05/2020Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
16/05/2020Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng 46
15/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng 95
14/05/2020Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng 63
13/05/2020Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đầu 9
12/05/2020Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
12/05/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRÚNG 95
11/05/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRÚNG 09
10/05/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG 65
09/05/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG 70
08/05/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRÚNG 41
07/05/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG 82
06/05/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 36
05/05/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 72
04/05/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRƯỢT 62
03/05/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRÚNG 47
02/05/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 32
01/05/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 66
31/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRÚNG 19
30/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRÚNG 02
29/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRÚNG 14
28/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG 59
27/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG 55
26/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRÚNG 35
25/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRÚNG 96
24/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG 78
23/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRÚNG 23
22/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRÚNG 24
21/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG 21
20/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG 36
20/03/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRÚNG 74
18/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG 84
17/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 67
16/03/2020 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRÚNG 22
15/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRÚNG 01
14/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG 15
13/03/2020 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRƯỢT 18
12/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG 51
11/03/2020 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG 24
10/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 49
09/03/2020 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG 73
08/03/2020 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
07/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG 68
06/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRƯỢT 54
05/03/2020 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG 91
04/03/2020 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
03/03/2020 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
02/03/2020 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG 87
01/03/2020 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 35
29/02/2020 ĐẦU 7 ĐÍT 5 TRÚNG 05
28/02/2020 ĐẦU 8 ĐÍT 3 TRÚNG 82
27/02/2020 ĐẦU 2 ĐÍT 3 TRÚNG 22
26/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 6 TRÚNG 46
25/02/2020 ĐẦU 2 ĐÍT 3 TRÚNG 22
26/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 6 TRÚNG 46
25/02/2020 ĐẦU 0 ĐÍT 5 TRƯỢT 76
24/02/2020 ĐẦU 5 ĐÍT 9 TRÚNG 09
23/02/2020 ĐẦU 6 ĐÍT 2 TRƯỢT 44
22/02/2020 ĐẦU 4 ĐÍT 9 TRÚNG 47
21/02/2020 ĐẦU 8 ĐÍT 2 TRÚNG 89
20/02/2020 ĐẦU 0 ĐÍT 5 TRÚNG 04
19/02/2020 ĐẦU 9 ĐÍT 5 TRÚNG 98
18/02/2020 ĐẦU 4 ĐÍT 5 TRƯỢT 16
17/02/2020 ĐẦU 1 ĐÍT 3 TRÚNG 17
16/02/2020 ĐẦU 9 ĐÍT 6 TRÚNG 76
15/02/2020 ĐẦU 3 ĐÍT 9 TRƯỢT 17
14/02/2020 ĐẦU 7 ĐÍT 5 TRÚNG 55
13/02/2020 ĐẦU 3 ĐÍT 8 TRÚNG 32
LẤY NGAY CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI
12-02-2020 MỞ GÓI HOÀN THÀNH
ĐÃ LƯU