NGÀY LẤY SỐ BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢNGƯỜI LẤY
NHẬN SỐ Figure 1: Số Lô Cực ChuẩnFigure 2: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 3: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 4: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số
18/03/2020 LÔ 59 TRÚNG 169 NGƯỜI
17/03/2020 LÔ 35 TRÚNG 168 NGƯỜI
16/03/2020 LÔ 29 TRÚNG 167 NGƯỜI
15/03/2020 LÔ 51 TRÚNG 165 NGƯỜI
14/03/2020 LÔ 24 TRÚNG 164 NGƯỜI
13/03/2020 LÔ 89 TRÚNG 142 NGƯỜI
12/03/2020 LÔ 18 TRÚNG 139 NGƯỜI
11/03/2020 LÔ 40 TRÚNG 139 NGƯỜI
10/03/2020 LÔ 29 TRÚNG 138 NGƯỜI
09/03/2020 LÔ 09 TRÚNG 135 NGƯỜI
08/03/2020 LÔ 52 TRƯỢT 131 NGƯỜI
07/03/2020 LÔ 56 TRÚNG 128 NGƯỜI
06/03/2020 LÔ 70 TRƯỢT 125 NGƯỜI
05/03/2020 LÔ 15 TRƯỢT 118 NGƯỜI
04/03/2020 LÔ 79 TRÚNG LÔ 112 NGƯỜI
03/03/2020 LÔ 40 TRÚNG LÔ 103 NGƯỜI
02/03/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 99 NGƯỜI
01/03/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔ 99 NGƯỜI
29/02/2020 LÔ 87 TRÚNG LÔ 98 NGƯỜI
28/02/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 97 NGƯỜI
27/02/2020 LÔ 60 TRÚNG LÔ 96 NGƯỜI
26/02/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ 95 NGƯỜI
25/02/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ 93 NGƯỜI
24/02/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 91 NGƯỜI
23/02/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 89 NGƯỜI
22/02/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ 83 NGƯỜI
21/02/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 85 NGƯỜI
20/02/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ 83 NGƯỜI
19/02/2020 LÔ 85 TRÚNG LÔ 79 NGƯỜI
18/02/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ 76 NGƯỜI
17/02/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ 73 NGƯỜI
16/02/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔx2 71 NGƯỜI
15/02/2020 LÔ 51 TRÚNG LÔ 70 NGƯỜI
14/02/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ 69 NGƯỜI
13/02/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ 69 NGƯỜI
12/02/2020 LÔ 81 TRÚNG 81 65 NGƯỜI
11/02/2020 LÔ 68 TRÚNG LÔ 63 NGƯỜI
10/02/2020 LÔ 96 TRÚNG LÔ 61 NGƯỜI
09/02/2020 LÔ 62 TRƯỢT LÔ 60 NGƯỜI
08/02/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ 56 NGƯỜI
07/02/2020 LÔ 88 TRƯỢT LÔ 51 NGƯỜI
06/02/2020 LÔ 81 TRƯỢT LÔ 51 NGƯỜI
05/02/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ 49 NGƯỜI
04/02/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ 48 NGƯỜI
03/02/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ 46 NGƯỜI
02/02/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔx3 45 NGƯỜI
01/02/2020 LÔ 41 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
31/01/2020 LÔ 53 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
30/01/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
29/01/2020 LÔ 12 TRƯỢT LÔ 40 NGƯỜI
28/01/2020 LÔ 26 TRÚNG LÔ 35 NGƯỜI
NGHỈ TẾT
19/01/2020 LÔ 52 Trượt 435 NGƯỜI
17/01/2020 LÔ 97 TRÚNG LÔ 421 NGƯỜI
16/01/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
15/01/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
14/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
13/01/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ 457 NGƯỜI
12/01/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ 391 NGƯỜI
11/01/2020 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 1 NGƯỜI
10/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 5 NGƯỜI
09/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 230 NGƯỜI
08/01/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ 353 NGƯỜI
07/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
06/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ 235 NGƯỜI
05/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
04/01/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ 417 NGƯỜI
03/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 7 NGƯỜI
02/01/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
01/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
31/12/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 354 NGƯỜI
30/12/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
29/12/2019 LÔ 61 TRƯỢT LÔ 2 NGƯỜI
28/12/2019 LÔ 96 TRÚNG LÔ 8 NGƯỜI
27/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 0 NGƯỜI
26/12/2019 LÔ 74 TRÚNG LÔ 336 NGƯỜI
25/12/2019 LÔ 59 TRÚNG LÔ 481 NGƯỜI
24/12/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 8 NGƯỜI
23/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 1 NGƯỜI
22/12/2019 LÔ 27 TRƯỢT LÔ 1 NGƯỜI
21/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 6 NGƯỜI
20/12/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
19/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 224 NGƯỜI
18/12/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 218 NGƯỜI
17/12/2019 LÔ 17 TRƯỢT LÔ 9 NGƯỜI
16/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
15/12/2019 LÔ 15 TRƯỢT LÔ 2 NGƯỜI
14/12/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 436 NGƯỜI
13/12/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
12/12/2019 LÔ 69 TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
11/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
10/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 348 NGƯỜI
09/12/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
08/12/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ 363 NGƯỜI
07/12/2019 LÔ 99 TRÚNG LÔ 367 NGƯỜI
06/12/2019 LÔ 30 TRÚNG LÔ 350 NGƯỜI
05/12/2019 LÔ 69 TRƯỢT LÔ 200 NGƯỜI
04/12/2019 LÔ 04 TRÚNG LÔ 346 NGƯỜI
03/12/2019 LÔ 11 TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
02/12/2019 LÔ 11 TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
01/12/2019 LÔ 36 TRƯỢT LÔ 303 NGƯỜI
30/11/2019 LÔ 79 TRƯỢT LÔ 301 NGƯỜI
29/11/2019 LÔ 65 TRÚNG LÔ 430 NGƯỜI
28/11/2019 LÔ 32 TRÚNG LÔ 602 NGƯỜI
27/11/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 562 NGƯỜI
26/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 486 NGƯỜI
25/11/2019 LÔ 85 TRÚNG LÔ 412 NGƯỜI
24/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 519 NGƯỜI
23/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 522 NGƯỜI
22/11/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 719 NGƯỜI
21/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 761 NGƯỜI
20/11/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 612 NGƯỜI
19/11/2019 LÔ 58 TRÚNG 789 NGƯỜI
18/11/2019 LÔ 42 TRÚNG 750 NGƯỜI
17/11/2019 LÔ 71 TRÚNG 695 NGƯỜI
16/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 38 NGƯỜI
15/11/2019 LÔ 19 TRÚNG LÔ 03 NGƯỜI
14/11/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 10 NGƯỜI
13/11/2019 LÔ 67 TRÚNG LÔ 13 NGƯỜI
12/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 92 NGƯỜI
11/11/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 17 NGƯỜI
10/11/2019 LÔ 33 TRÚNG LÔ NGƯỜI
09/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 22 NGƯỜI
08/11/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 13 NGƯỜI
07/11/2019 LÔ 07 TRÚNG LÔ 13 NGƯỜI
06/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 21 NGƯỜI
05/11/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 950 NGƯỜI
04/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 902 NGƯỜI
03/11/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 42 NGƯỜI
02/11/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 809 NGƯỜI
01/11/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 20 NGƯỜI
31/10/2019 LÔ 61 TRÚNG LÔ 82 NGƯỜI
30/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 20 NGƯỜI
29/10/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 22 NGƯỜI
28/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 81 NGƯỜI
27/10/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 28 NGƯỜI
26/10/2019 LÔ 60 TRƯỢT LÔ 901 NGƯỜI
25/10/2019 LÔ 21 TRÚNG LÔ 89 NGƯỜI
24/10/2019 LÔ 20 TRÚNG LÔ 90 NGƯỜI
23/10/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 85 NGƯỜI
22/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 82 NGƯỜI
21/10/2019 LÔ 88 TRÚNG LÔ 80 NGƯỜI
20/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 78 NGƯỜI
19/10/2019 LÔ 84 TRÚNG LÔ 75 NGƯỜI
18/10/2019 LÔ 37 TRÚNG LÔ 70 NGƯỜI
17/10/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 68 NGƯỜI
16/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 65 NGƯỜI
15/10/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 62 NGƯỜI
14/10/2019 LÔ 79 TRÚNG LÔ 60 NGƯỜI
13/10/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 57 NGƯỜI
12/10/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 55 NGƯỜI
11/10/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 50 NGƯỜI
10/10/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 48 NGƯỜI
09/10/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
08/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 35 NGƯỜI
07/10/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 32 NGƯỜI
06/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 28 NGƯỜI
05/10/2019 LÔ 13 TRÚNG LÔ 25 NGƯỜI
04/10/2019 LÔ 46 TRÚNG LÔ 21 NGƯỜI
03/10/2019 LÔ 39 TRÚNG LÔ NGƯỜI
02/10/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 14 NGƯỜI
01/10/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ NGƯỜI
30/09/2019 LÔ 14 TRÚNG LÔ NGƯỜI
29/09/2019 LÔ 81 TRÚNG LÔ 05 NGƯỜI
28/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 00 NGƯỜI
27/09/2019 LÔ 57 TRÚNG LÔ 96 NGƯỜI
26/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 92 NGƯỜI
25/09/2019 LÔ 23 TRÚNG LÔ 90 NGƯỜI
24/09/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 88 NGƯỜI
23/09/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 85 NGƯỜI
22/09/2019 LÔ 72 TRÚNG LÔ 81 NGƯỜI
21/09/2019 LÔ 62 TRÚNG LÔ 80 NGƯỜI
20/09/2019 LÔ 08 TRÚNG LÔ 78 NGƯỜI
19/09/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 75 NGƯỜI
18/09/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 72 NGƯỜI
17/09/2019 LÔ 25 TRÚNG LÔ 68 NGƯỜI
16/09/2019 LÔ 24 TRÚNG LÔ 65 NGƯỜI
15/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 63 NGƯỜI
14/09/2019 LÔ 00 TRÚNG LÔ 58 NGƯỜI
13/09/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 55 NGƯỜI
12/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 50 NGƯỜI
11/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 48 NGƯỜI
10/09/2019 LÔ 12 TRÚNG LÔ 45 NGƯỜI
09/09/2019 LÔ 48 TRÚNG LÔ 43 NGƯỜI
08/09/2019 LÔ 53 TRÚNG LÔ 42 NGƯỜI
07/09/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 40 NGƯỜI
06/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 38 NGƯỜI
05/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 34 NGƯỜI
04/09/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 30 NGƯỜI
03/09/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 25 NGƯỜI
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC
CHÚC AE PHÁT TÀI PHÁT LỘC